Platforma ODR

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Za zgodą obu stron umowy, konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
Informacje o zasadach dostępu do tej procedury znajdują się na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami
drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej.

Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.
Platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Przypominamy jednocześnie, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami skontaktować to kontakt@sklep4x4.pl.