ZWROTY

§ 1

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, KONSUMENT ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są poniżej.
§ 2

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
  2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  10. zawartych przez podmioty gospodarcze nie będące konsumentami zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego.
§ 3

W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez KONSUMENTA lub podmiot gospodarcze nie będąc konsumentem zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego zalecamy wypełnienie formularza zwrotu, (przyspieszy to procedurę ale nie jest konieczne) zwracany towar należy odesłać, najlepiej po wcześniejszym nadaniu numeru ZW zgłoszenia, który można uzyskać wypełniając formularz "Zwrotu towaru" lub wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na piśmie.
Informacja o zalecanym rodzaju spedytora, zostaną podane podczas nadawania numeru ZW, telefonicznie lub poprzez e-mail.

§ 4

Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, nie później jak 14 dnia, od momentu zgłoszenia zwrotu lub nadania numeru ZW,

§ 5

Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy nie później niż w ciągu 14 dni, w sposób wskazany przez klienta. Koszt dostawy i zwrotu towaru również podlega zwrotowi. W przypadku przedpłat, kwota zwracana zostanie powiększona o odsetki ustawowe.

§ 6

Prawo zwrotu towaru stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, Umowę o świadczenie usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt I Regulaminu.

§ 7


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Rajdy 4x4 sp. z o.o.
ul. Sucharskiego 20
05-071 Sulejówek


Ja ............................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy 
................................................................................., 
numer oferty......................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., 
data odbioru .....................................................................


Imię i nazwisko...................................................................
Adres.............................................................................
Data..............................................................................

> wypełnij formularz zwrotu towaru <